شرایط اخذ نمایندگی

ماده1) نماینده میبایست فرم مربوط به نماینده را از کارشناسان فروش دریافت و نسبت به تکمیل و تحویل آن در نمایشگاه اقدام نماید.

ماده 2) اطلاعات نماینده پس از بررسی تحویل مدیر فروش شده و ایشان جهت هماهنگی های بیشتر با نامبرده تماس حاصل میفرمایند

ماده3) شرایط سفارش بهمن و اسفند ماه نسبت به خرید ده ماه اول میانگین گرفته شده و ماه انتهای سال نماینده مجاز به سفارش دوبرابر میانگین می باشد.

ماده4) در صورت سفارش و فروش خوب یا حد بالا ، شرکت متعهد میشود که در آن شهرستان در نمایشگاههای دوره ای شرکت نکند و قرارداد نمایندگی دیگری در شهرستان یادشده  نداشته باشد مگر با هماهنگی نماینده.

ماده5) درصورتی که کالاهای سفارشی نمونه اورجینال شرکت باشد و طی یک دوره کوتاه در شهرستان مورد نظر فروش مناسبی نداشته باشد ، نماینده اختیار عودت محصول و تعویض با محصول دیگر را دارد لازم به ذکر است لازمه این بند منوط به سالم بودن کالا میباشد و کرایه ایاب و ذهاب به عهده نماینده است همچنین اگر محصول عودتی نقص قابل اصلاحی داشته باشد نماینده میبایست هزینه آن را طبق تعرفه پرداخت نماید.

ماده6) در فاکتور هر نماینده برای  اولین سفارش علاوه بر تخفیفات یادشده لیست قیمت ، مبلغ 500.000 ریال دیگر به عنوان تخفیف اولین خرید و همکاری  لحاظ میگردد

ماده7) تحویل مناسب و به موقع کالاهای درخواستی نمایندگان منوط به اخذ استعلام زمان تحویل از واحد فروش می باشد که در کارخانه مستقر می باشد.

ماده8) شرایط فروش یا تسویه حساب با شرکت هرواک  از تاریخ   01 /01/ 98   الی 29 / 12 / 98 به شرح ذیل می باشد:

تبصره1- در صورت خرید نقدی 10% نسبت به  قیمت چکی از فاکتور کسر می گردد ، که این تخفیف در صورت واریز پیش پرداخت زمان ثبت سفارش و تسویه حساب قبل از حمل یا طبق توافق می باشد.

تبصره2- در صورت خرید نیمه نقدی ، 3.6% نسبت به قیمت چکی از فاکتور کسر میگردد که در این صورت نماینده میبایست 25% مبلغ نقدی سفارش را زمان ثبت سفارش و 25% مبلغ نقدی دوم به همراه 50% تسویه چکی را طبق زمان تحویل بار یا طبق توافق به شرکت پرداخت نماید.

تبصره3- درصورت خرید چکی مبلغ طبق تعرفه لیست قیمت محاسبه شده و نماینده میبایست زمان تحویل بار یا طبق توافق مبلغ سفارش را در زمان مقرر به صورت چک به شرکت پرداخت نماید.

ماده9) نماینده ملزم به رعایت شرایط تسویه حساب در زمان مقرر با شرکت می باشد ،عدم انجام تسویه حساب در زمان تعیین شده موجب کاهش یا حذف تخفیفات می گردد.

ماده10) در صورت واریز وجه به حسابهای بانکی معرفی شده از جانب شرکت هرواک ،تائیدیه آن می بایست به صورت فکس یا تلفنی به اطلاع واحد حسابداری فروش برسد.

ماده11) نسبت به حجم فروش شرایط دریافت  متغیر است و تخفیف لحاظ میگردد.

ماده12) در صورت هرگونه سفارش ، نماینده میبایست درخواست کتبی خود را از طریق فکس یا تلگرام به شرکت تحویل نماید.

ماده13) شرایط فوق لازم الاجرا بوده و تغییر یا توافق ماده و تبصره های یادشده صرفا میبایست توسط مدیریت مورد تائید قرار گیرد.

نظامنامه اخذ نمایندگی

این نظامنامه شامل 13 ماده و 3 تبصره حاکم و ناظر بر روابط بین شرکت هرواک و نماینده می باشد.

ماده1) نماینده میبایست فرم مربوط به نماینده را از کارشناسان فروش دریافت و نسبت به تکمیل و تحویل آن در نمایشگاه اقدام نماید.
ماده 2) اطلاعات نماینده پس از بررسی تحویل مدیر فروش شده و ایشان جهت هماهنگی های بیشتر با نامبرده تماس حاصل میفرمایند.
ماده 3) شرایط سفارش بهمن و اسفند ماه نسبت به خرید ده ماه اول میانگین گرفته شده و ماه انتهای سال نماینده مجاز به سفارش دوبرابر میانگین می باشد.
ماده 4) در صورت سفارش و فروش خوب یا حد بالا ، شرکت متعهد میشود که در آن شهرستان در نمایشگاههای دوره ای شرکت نکند و قرارداد نمایندگی دیگری در شهرستان یادشده نداشته باشد مگر با هماهنگی نماینده.
ماده 5) درصورتی که کالاهای سفارشی نمونه اورجینال شرکت باشد و طی یک دوره کوتاه در شهرستان مورد نظر فروش مناسبی نداشته باشد ، نماینده اختیار عودت محصول و تعویض با محصول دیگر را دارد لازم به ذکر است لازمه این بند منوط به سالم بودن کالا میباشد و کرایه ایاب و ذهاب به عهده نماینده است همچنین اگر محصول
عودتی نقص قابل اصلاحی داشته باشد نماینده میبایست هزینه آن را طبق تعرفه پرداخت نماید.
ماده 6) در فاکتور هر نماینده برای اولین سفارش علاوه بر تخفیفات یادشده لیست قیمت ، مبلغ 500.000 ریال دیگر به عنوان تخفیف اولین خرید و همکاری لحاظ میگردد.
ماده 7) تحویل مناسب و به موقع کالاهای درخواستی نمایندگان منوط به اخذ استعلام زمان تحویل از واحد فروش
می باشد که در کارخانه مستقر می باشد.

شرایط فروش یا تسویه حساب با شرکت مبلیران به شرح ذیل می باشد:

تبصره 1- در صورت خرید نقدی 10% نسبت به قیمت چکی از فاکتور کسر می گردد ، که این تخفیف در صورت واریز پیش پرداخت زمان ثبت سفارش و تسویه حساب قبل از حمل یا طبق توافق می باشد.
تبصره 2- در صورت خرید نیمه نقدی ، 3.6% نسبت به قیمت چکی از فاکتور کسر میگردد که در این صورت نماینده میبایست 25% مبلغ نقدی سفارش را زمان ثبت سفارش و 25% مبلغ نقدی دوم به همراه 50% تسویه چکی را طبق زمان تحویل بار یا طبق توافق به شرکت پرداخت نماید.
تبصره 3- درصورت خرید چکی مبلغ طبق تعرفه لیست قیمت محاسبه شده و نماینده میبایست زمان تحویل بار یا طبق توافق مبلغ سفارش را در زمان مقرر به صورت چک به شرکت پرداخت نماید.
ماده 9) نماینده ملزم به رعایت شرایط تسویه حساب در زمان مقرر با شرکت می باشد ،عدم انجام تسویه حساب در زمان تعن شده موجب کاهش یا حذف تخفیفات می گردد.
ماده 10) در صورت واریز وجه به حسابهای بانکی معرفی شده از جانب شرکت هرواک ،تائیدیه آن می بایست به صورت فکس یا تلفنی به اطلاع واحد حسابداری فروش برسد.
ماده 11) نسبت به حجم فروش شرایط دریافت متغیر است و تخفیف لحاظ میگردد.
ماده 12) در صورت هرگونه سفارش ، نماینده میبایست درخواست کتبی خود را از طریق فکس یا تلگرام به شرکت تحویل نماید.
ماده 13) شرایط فوق لازم الاجرا بوده و تغییر یا توافق ماده و تبصره های یادشده صرفا میبایست توسط مدیریت مورد تائید قرار گیرد.

فرم نمایندگی